• DOKUMENTY WYMAGANE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH:

    • 1. Wniosek o przyjęcie do Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu  ► wniosek - pdf

     2. Jedna podpisana fotografia

     3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

     4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    • DODATKOWO DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

    • 1. Zaświadczenie od pracodawcy o możliwości realizowania praktyk zawodowych (nie dotyczy uczniów którzy odbywają praktyki w naszej szkole).

     2. Badania psychologiczne z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu (dotyczy tylko osób które nie ukończą 15 lat).


      

    • Uwaga! TERMINY REKRUTACJI

    •  

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

      

     Termin

     1.  

     składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 16 maja 2022r.  do 20 czerwca 2022r.

     do godz. 15.00

     1.  

     wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

     od 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022r.

     1.  

     uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty

      

     od 24 czerwca 2022r.  do 13 lipca 2022r.

     do godz. 15.00

     1.  

     podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

     20 lipca 2022r.

     1.  

     Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      

      

     od 21 lipca do 27 lipca 2022r.

     do godz. 15.00

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      

     28 lipca 2022r., do godz. 14.00

    • Na rok szkolny 2022/2023 szkoła ogłasza nabór do następujących typów szkół:

    • DO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH: 

     • technik agrobiznesu,
     • technik architektury krajobrazu,
     • technik ekonomista,
     • technik geodeta,
     • technik informatyk,
     • technik rolnik,
     • technik spedytor.

      

     DO 3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH:

     mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz, fryzjer, elektryk, monter elektronik, operator obrabiarek skrawających, cukiernik i inne wybrane przez uczniów.


     Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać uczeń w postepowaniu rekrutacyjnym wynosi 200
     W ich skład wchodzi:

     • 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
     • 100 punktów łącznie za oceny na świadectwie z klasy ósmej oraz dodatkowe osiągnięcia ( tabelka poniżej)

     Technik architektury krajobrazu

      Technik ekonomista

      Technik geodeta

      Technik spedytor

      Język polski

      Matematyka

      Geografia

      Informatyka

      Technik informatyk

      Język polski

      Matematyka

      Fizyka

      Informatyka

      Technik agrobiznesu

      Technik rolnik

      Branżowa szkoła I stopnia

      Język polski

      Matematyka

      Biologia

     Informatyka

      

      

      

      

      OCENA:

      PUNKTY:

      Celujący (6)

      18

      Bardzo dobry (5)

      17

      Dobry (4)

      14

      Dostateczny (3)

      8

      Dopuszczający (2)

      2

     INNE:

      Olimpiady i konkursy – max 18 pkt.

      Osiągnięcia sportowe – szczebel powiatowy – 1 pkt.

      Osiągnięcia sportowe – szczebel wojewódzki – 2 pkt.

      Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych (np. wolontariat) – 3 pkt.

      Świadectwo z czerwonym paskiem -7 pkt.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie