• Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.

   •  

    program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsdz.pdf)

    1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
    2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
     1. bezrobocie,
     2.  problemy zdrowotne,
     3.  adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
    3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
    4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
    5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
    6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

     

    Zadania szkolnego doradcy zawodowego

    1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
    2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
    3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
     1. rynku pracy,
     2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
     3. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
     4. świata pracy,
     5. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
     6. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
     7. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
    4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
    5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
    6. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
    7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
    8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
    9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
     1.  tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
     2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
    10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
    11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
    12. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.
    13. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, pracodawcy.

     

     

    Podczas wizyty u doradcy zawodowego możesz skorzystać z:

    • teczek informacji o zawodach zawierających opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
    • informatora o szkołach różnego typu na lokalnym rynku pracy,
    • innych informatorów, poradników, wzorów podań, życiorysów i listów motywacyjnych,
    • filmów wideo o zawodach, filmów instruktażowych (np. jak rozmawiać z pracodawcą),
    • aktualnej bazy danych o istniejących ofertach na rynku pracy.

     

    Co można osiągnąć korzystając z poradnictwa zawodowego?

    • Określić własne predyspozycje i zainteresowania zawodowe;
    • Wzmocnić poczucie własnych kompetencji;
    • Określić cele zawodowe. Przygotować własny projekt zawodowy w postaci planu działania;
    • Być samodzielnym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

     

     

    Doradca zawodowy Magdalena Krajewska

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie