• Egzaminy zawodowe - sesja lato 2022

   UWAGA

   Uczniowie, którzy w sesji styczeń-luty 2022 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przystąpić ponownie do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 7 kwietnia 2022r.

   Deklaracja.pdf (PDF, 222KB)

    

    

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

   Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

    

   Egzaminy czeladnicze

   Działania w ramach przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r.

   egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych

   w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników,

   będących uczniami branżowych szkół I stopnia

    

    

    

    

    

   15-20 czerwca 2022 r.

    

   W tym terminie (utarta praktyka) odbywają się posiedzenia rad pedagogicznych tzw. klasyfikacyjnych i do tego czasu uczniowie-młodociani pracownicy muszą wykazać, że przystąpili do egzaminu czeladniczego ( I lub II etap)

   (rady klasyfikacyjne muszą odbyć się najpóźniej do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia)

    

   w okresie

   do 28 lutego 2022 r.

   Termin, w którym młodociani pracownicy zatrudnieni u rzemieślników i będący uczniami klas III, branżowych szkół I stopnia, muszą  złożyć we właściwej izbie rzemieślniczej wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz załącznikami, aby przystąpić do egzaminu przed 15 czerwca

    

   w okresie

   od 15 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.

    

    

    

    

   Cechy w ramach sprawowanego (z upoważnienia izb rzemieślniczych) nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników udzielą pomocy młodocianym pracownikom w zakresie sporządzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego [według nowego wzoru zawierającego podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę z adresem szkoły gdzie dokształca się młodociany].  

    

   w  okresie:

    od 10 marca

   do 10 czerwca 2022 r.

   Izby rzemieślnicze przygotowują harmonogram egzaminów czeladniczych, uwzględniając w pierwszej kolejności młodocianych pracowników, zatrudnionych u pracodawców -rzemieślników, którzy są uczniami branżowych szkół I stopnia. Terminy etapu praktycznego i terminu etapu teoretycznego powinny być planowane w taki sposób, aby przystąpienie do egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

    

    

    

    

    

    

   Do 14 czerwca 2022 r.

   Termin dostarczenia do szkół wystawionych zaświadczeńo przystąpieniu do egzaminu czeladniczego

   Izba rzemieślnicza na podstawie dokumentacji sporządzonej przez komisje egzaminacyjne wystawia pracownikom młodocianym -  uczniom klasy III branżowych szkół I stopnia, zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego (wzór ustalony przez ZRP). Zaświadczenie należy dostarczyć do szkół nie później niż 14 czerwca 2022 r.

   W dokumentacji przebiegu egzaminu czeladniczego izba odnotowuje fakt wystawienia zaświadczenia oraz pokwitowanie odebrania bądź nadania przesyłki.

    

    

    

    

    

    

   31 sierpnia 2022 r.

   Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn została skrócona lub przedłużona.

   W przypadku młodocianych dokształcających się w branżowych szkołach I stopnia w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego okres nauki zawodu ustalany jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu.

   Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego (§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [Dz. U. z 2010 r. poz. 2010 z późn. zm.]

   Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu, bowiem trwa ona do daty wynikającej z umowy o pracę.

   Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie branżowej szkoły I stopnia, otrzymują świadectwa czeladnicze z datą 31 sierpnia, tj.  zgodną z  ustalonym okresem  nauki zawodu

   Wniosek_na_egz._czeladniczy_od_2022r.pdf (PDF, 626KB)

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie