• Egzaminy zawodowe - sesja lato 2024

    

   Opłata za egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

   Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 234)

   Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy jest odpłatny dla [1]:

   1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
   2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
   3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
   4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
   5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

   Wysokość opłat za egzamin:

   • część pisemna i praktyczna – 325,33 zł,
   • część pisemna – 108,44 zł (1/3 opłaty)
   • część praktyczna – 216,89 zł (2/3 opłaty)

   Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

   80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Józefa Bema 87; 01-233 Warszawa

   W tytule przelewu należy wpisać:

   • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
   • oznaczenie kwalifikacji

   Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

   (jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych).

   [1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie