• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu.

    Data publikacji strony internetowej: 2021-03-16

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05


    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Dla informacji brak właściwej relacji,
    • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
    • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
    • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
    • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
    • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

     

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny.


    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-11.

    Oświadczenie aktualizowano dnia: 2024-03-28 (samoocena).

    Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.


    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Ozga, pawel_ozga@zsrtzwolen.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503 057 484. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, Sienkiewicza 17, 26-700 Zwoleń

    1. W budynku znajduje się 5 wejść: w tym 2 główne, 1 na salę konferencyjną, 2 wyjścia ewakuacyjne. Jest podjazd dla wózków.
    2. W budynku jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
    3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
    4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
    5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
    6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
    8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.


    Aplikacje mobilne

    Brak aplikacji mobilnych.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać mailowo sekretariat@zsrtzwolen.pl lub telefonicznie +48 48 676 20 34.

     

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

    W takim żądaniu prosimy o podanie:

    • swojego imienia i nazwiska,
    • swoich danych kontaktowych,
    • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
    • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

    Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

    W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie